NPCS run away when punched / shot

NPCS run away when getting punched / shot.